Fabric Folding Machines

Doubling + Book Folding

Book Folding
Packing

Double Doubling + Rolling

Book Folding